-::::සිත් ඉම::::-

පැණියාගේ බ්ලොග් කෙරුවාව..


ලං කරන්
මං පෙමින්
මගේ උරයට මතින්....
ඔහුට නෙතු
ඉගි මැරූ
නුඹේ ප්‍රේමය
දුටිමි...........

Share/Save/Bookmark

1 ප්‍රතිචාර.:

පටිට photo 1
ෙප්න විදිහටනමි ෙහාද ෙපාල්ලක් කාල කිෙයනව ව ෙග්

Post a Comment

මුහුණු පොතේ මම

..:හිම වරුසා:..

මගේ ගැන..

My photo
මම දැනට ශ්‍රි ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යයාස ආයතනයේ කාර්මික පුහුණුව කාර්මික ලබන අතර ජීවිතේ හැම සතුටක්ම,දුකක්ම මැදිහත් සිතින් විදදරා ගන්න කොල්ලෙක්.......

සහෘදයෝ.......